Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel nr. 09105787
Alle aanbiedingen van, of vanwege Promotie.nl gedaan, zijn vrijblijvend.

Eerst na schriftelijke bevestiging door Promotie.nl van op offerte gedane bestelling, is de overeenkomst van koop en verkoop perfect.

Orders gedaan door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen aangenomen, verkrijgen eerst rechts geldigheid, nadat deze door Promotie.nl schriftelijk zijn bevestigd dan wel met de levering een aanvang is gemaakt.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Elke nieuwe prijsnotering, behoudens speciaal anders schriftelijk overeengekomen, stelt de voorafgegane buiten kracht. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van verkoop en die der afleveringen, verhogingen of toeslagen van kracht worden op de vracht- en douanetarieven der goederen, welke wij van leveranciers betrekken, of indien door overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten ten gevolge hebben, welke niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, is Promotie.nl gerechtigd de koper dien overeenkomstig toeslagen op de prijzen der lopende bestellingen te verrekenen.

Alle leveringen worden geacht plaats te vinden af onze magazijnen te Elst, voor rekening en risico van de koper.

a.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde, dienen betalingen aan Promotie.nl vóór levering te geschieden en te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Promotie.nl, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Na ontvangst van een voor akkoord getekende offerte verzenden wij de factuur per post. Betalingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Promotie.nl, doch altijd 8 werkdagen voor levering. Indien het factuurbedrag niet voor de gestelde datum is bijgeschreven, dient u rekening te houden met vertraging van de levering van de bestelling. Levering vindt plaats nadat de volledige betaling is bijgeschreven op de bankrekening van Promotie.nl .

b.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, in eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur.

c.Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

d.Promotie.nl is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij Promotie.nl gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Promotie.nl vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet uitvoering van de overeenkomst.

e.Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft Promotie.nl zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag.

f.Alle door Promotie.nl te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliënt en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal EUR 70,00 zullen bedragen. De buitengerechtelijke worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt: over de eerste EUR 3.000,-- 15% , over het meerdere tot EUR 6.000,-- 10%, over het meerdere tot EUR 15.000,-- 8%, over het meerdere tot EUR 60.000,-- 5% en over het meerdere boven EUR 60.000,-- 3%

g.Indien cliënt in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Promotie.nl op cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Monsters, bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op de aanbieding worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van Promotie.nl. Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd. Zolang geen volledige betaling van enige factuur ten laste van koper heeft plaatsgevonden, zijn en blijven de aan koper geleverde goederen volledig eigendom van Promotie.nl, met recht van ogenblikkelijke opvordering daarvan op eerste aanmaning tot teruggave onzerzijds. Wanneer door welke oorzaak ook niettemin doorlevering, ook te goeder trouw, door koper aan diens afnemer mocht plaatsvinden of plaats hebben gevonden, dan treedt de vordering van de koper op diens afnemer in plaats van deze eigendom en wordt die vordering geacht door de koper op voorhand aan Promotie.nl te zijn gecedeerd. De koper is verplicht zijn afnemer van deze cessie mededeling te doen.

Behoudens afwijkende overeenkomst, nemen wij geen enkele aansprakelijkheid op ons tot vergoeding, in welke vorm dan ook, van schade door of in verband met vertraging in de levering, of te late levering. Alle reclames moeten uitsluitend schriftelijk geschieden en binnen 8 dagen na ontvangst van goederen. Artikelen welke worden voorzien van een reclametekst door middel van bedrukken, graveren of borduren is een levering van 10% van de hoeveelheid, meer of minder, voorbehouden. De kosten van het ontwerpen en het maken van clichés, zeefplaten en weefkaarten zijn voor rekening van koper. Op de overeenkomsten van Promotie.nl, op deze voorwaarden en op de toepassing van een en ander is alleen het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden worden door ons gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en zijn aldaar voor een ieder toegankelijk; deze nederlegging wordt op onze facturen vermeld, tezamen met de clausule, dat op al onze transacties deze voorwaarden van toepassing zijn en daardoor worden beheerst.

Bezoekadres: Newtonweg 21 6662 PV Elst

Neem contact met ons op